แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

แบบฝึกหัดชุดนี้ ผมได้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่่อใช้ทบทวนการสอบปลายภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งถ้าตรงกับหัวข้อที่นักเรียนกำลังจะสอบปลายภาคนี้พอดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในระดับหนึ่ง ในเอกสารชุดนี้จะประกอบไปด้วย การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิคอย่างง่าย (simple harmonic motion) ก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกสนาน เบิกบานใจ ในการทำโจทย์นะครับ…KRUMUN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *