สรุปฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ (กระจก)

ในเอกสารสรุปนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางแสงในเบื้องต้น ซึ่งได้แก่  กระจกเงาราบ (เงาระนาบ) กระจกโค้งเว้า และ กระจกโค้งนูน เหมาะสำหรับการเตรียมตัวล่วงหน้าของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เทอม 2   ขอให้ทุกท่านสนุกสนาน เบิกบานใจ ในการทำโจทย์…KRUMUN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>